Projekti elluviimine

Projekti elluviimist võib alustada kõige varem järgmisest päevast alates, kui kohalik tegevusgrupp esitab projektitaotlused peale hindamist PRIAle. PRIA teeb projektitaotluste kohta rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse peale seda 60 tööpäeva jooksul.

Projektitoetuse saajal on aega projekti ellu viia kuni kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Selle aja sees peab ära esitama ka kõik kuludeklaratsioonid (võimalik esitada neljas osas).

​Ühisprojekt tuleb ellu viia kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning koostööprojekt kuni kolme aasta jooksul. Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib projektitoetuse saaja projekti ellu kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Projektitoetuse saaja on kohustatud:

 1. võtma projektitoetuse abil tehtud investeeringu sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul;
 2. säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
 3. täitma vabatahtliku tasustamata töö tegemise tõendamiseks töö tegija ja projektitoetuse taotleja poolt allkirjastatud päevikut, milles kajastatakse töö kirjeldus, tehtud töö maht, töö tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, töö tegijad, töö tegemiseks kulunud aeg ja vajaduse korral andmed vabatahtliku tasustamata töö tegemisel kasutatud masina, seadme või mootorsõiduki kohta;
 4. eristama selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 5. võimaldama teostada projektitoetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil ostetud vara kohapeal;
 6. teavitama PRIAt viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja on saanud toetust käibemaksu kohta;
 7. esitama projektitoetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet kohaliku tegevusgrupi või PRIA nõudmisel;
 8. vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I peatükis ja strateegia meetmes nimetatud nõuetele ja riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele;
 9. omama ehituse kohta ehitusluba või ehitusteatist, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.

Projektitegevuste elluviimisel järgi ülaltoodud nõudeid ning kasuta järgmisi dokumente:

Projektiga seotud muudatused

Päevakava näidis

Üritusel osalejate registreerimisleht

Üritustel osalejate registreerimisleht (teadmussiirde projektid, ettevõtjatele suunatud koolitused)

Vabatahtliku töö päevik

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

Noortefondi uued taotlusvoorud toimuvad 2022. a.

Rohkem infot:   

 https://tartumaanoored.ee/noortefond/                                         

 

 • Tegevuskalender

  << Oct 2021 >>
  ETKNRLP
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31