Peipsimaa

Peipsimaa sündmused 2015

 

Peipsimaa Turism MTÜ

 

 

MTÜ Peipsimaa Turism loodi augustis 2011.

MTÜ Peipsimaa Turism põhieesmärgiks on koordineerida Peipsi regiooni (Peipsimaa) turismialast arendustööd, sh  tegeleda regiooni turunduse ja turismitoodete arendusega ning piirkonna maine kujundamise ja turismialase informatsiooni kogumise, analüüsi ja levitamisega ning toetada igati Peipsimaa regiooni tasakaalustatud arengut.

Kontakt:

Juhatuse liige Kadi Ploom

Telefon: +372 5696 4686

kadi@visitpeipsi.com

Avaleht

PEIPSIMAA PROJEKTID 2012-2013

Koostas: Kaja Allilender

Projekti nimi

Projekti maksumus  EUR

 Kirjeldus ja tegevused

Tervisespordi edendamine Peipsimaal ja kogemuste vahendamine Lõuna-Karjala regioonis

 

(Tips from Estonia – Experience for South-Karelia!)

 

Eesti partnerid

36 145

 

Soome partnerid 108 400

Aeg: märts 2012 kuni 31.08.2013

Eesmärk on tervisespordi ürituste ja aktiivse puhkuse võimaluste pakkumiste abil tutvustada sportimise ja puhkamise võimalusi Peipsimaal ning seeläbi suunata huvilisi kasutama regiooni erinevaid teenuseid – majutus, toitlustus, aktiivne puhkus.

Kaugem eesmärk on, et Lõuna-Karjala regiooni tervisesprortlased osalevad tulevikus Peipsimaa erinevatel tervisespordiüritustel ning sellisest vastastikusest üritustel osalemisest võiks kujuneda pikaajaline traditsioon

Kaasata erinevate (tervisespordi)ürituste kaudu võimalikult palju huvilisi kaasa liikuma ning osalema erinevatel tervisespordiüritustel, kes hilisemalt pöörduvad tagasi samu teenuseid tarbima. Samuti tekitada huvi külastama Peipsimaad kui atraktiivset turismisihtkohta.

Tegevused:

1. Kohaturundus tervisespordiürituste kaudu: Võhandu Maraton, Kalevipoja Uisumaraton, Peipsi-Alutaguse veematk, Peipsi Sügisregatt ja Mehed liikuma triatlon, Põlvamaa orienteerumisüritus.;

2. Turundus: Tähtsündmustekalendrid 2013 eesti, vene, inglise keeles, 

3. Peipsimaa-teemalised postkaardid 4000 tk novembris 2012

4. Regio turismikaardid, 20 000 eksemplari, valmisisd juunis 2012;

5. Peipsimaa väiketrükised – järjehoidjad, taskukalendrid 2013, kokku 10 000 tk, valmivad nov 2012

6. Osalemine Peipsimaa ühisstendiga turismimessidel: Tourest 2013, Mardilaat Helsingis nov 2012

5. Õppe- ja koolitusreisid Saksamaale (juuli 2012, osales igast tegevusgrupist üks esindaja) ja Soome Lõuna-Karjalasse (2 reisi 2013)

6. Võõrustada 5 korda Lõuna-Karjala partnereid Peipsimaal. Esimene üritus toimus 6.-9.09. 2012, peateemaks – matkamine ja aktiivne puhkus Peipsimaal. Külastati kokku ligi 20 objekti/kohta, teenusepakkujat;

Juhtpartner: Regional office of Finnish Sports federation Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu RY; partnerid Soomes: Etelä-Karjalan Kärki Leader RY, Etelä-Karjalan Liitto, Etelä-Karjalan retkeilyreittiprojekti.

Partnerid Eestis: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Tartumaa Arendusselts ja Piiriveere liider.

Ühtse veebi Visitpeipsi.com loomine

 

20 085

 

 

Aeg: 2012 märts – august

Projekti eesmärk: luua ühtne Peipsimaa turismiveeb www.visitpeipsi.com, kuhu kooondatakse Peipsimaa nelja maakonna Peipsi järve regiooni jääva maakonna – Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa – turismiinfo, mis loob eeldused turistile ja külalisele selle piirkonna külastamiseks. Ühtne veeb www.visitpeipsi.com loob võimaluse, et Peipsimaa teeenusepakkujate ning vaatamisväärsuste ülevaade ja info on 24 h ligipääsetav üle kogu maailma ning ollakse väga hästi leitavad otsingimootorites. Sellega luuakse eeldused, et turist ja külaline leiab tee Peipsimaa regiooni ning soovib regioonis tulevikus ka rohkem aega veeta.

Tegevused:

1. Ühtne turismiveeb www.visitpeipsi.com loomine, avati mais 2012 sh jooksev ürituste kalender ja uudiste rubriik

2.Peipsi järve äärde 4 ilmajaama (Alajõel, Mustvees, Kolkjas, Varnjas) ja 3 veebikaamera soetamine (Varnja, Mehikoorma, Alajõe) http://www.visitpeipsi.com/et/peipsimaa-peipsi-peipsiveere-ilm-reaalajas-ilmaprognoos-veebikaamerad

 

Avasta Peipsimaa!

 

 

48 240

 

 

 

Aeg: 10.02.2012-30.11.2013

Projekti üldeesmärgid: 1. Eesti on saavutanud taseme, kus külastajate silmis on ühtviisi ihaldusväärsed kõik Eesti regioonid sh Peipsimaa; 2. Peipsimaa kui ühtse tervikliku reisisihi esmane rahvusvaheline tuntus lähiturgudel – Venemaa (Pihkva regioon ja Leningradi oblast, Peterburg) ja Põhja-Läti (Vidzeme, Riia) ning Lõuna-Soome (Lõuna-Karjala, Helsingi), on saavutatud; 3. Peipsimaal on kasvanud väliskülastajate arv; 4. Peipsimaal on suurenenud ööbimisega külastuste arv; 5. Projekti sihtturumaades on tutvustatud Peipsimaad kui ühtset terviklikku reisisihti.

Otsesed eesmärgid:  1. Peipsimaa on sihtturumaades atraktiivselt ja aktiivselt reklaamitud ning tutvustatud, teadlikkus  Peipsimaast on kasvanud; 2. Peipsimaad tutvustavad infokandjad on välja antud, need on asjakohased, sisult ja vormilt kvaliteetsed, käesolevale ajale vastavad ning sihtturgudele ja -gruppidele suunatud;    3. Kasvanud on Peipsimaad kui ühtset terviklikku turismipiirkonda puudutavate meediakajastuste arv sihtturgudel.  

Tegevused:

1. Peipsimaa maineraamat vene ja inglise keeles Juhani Püttsepa tekstid, Ingmar Muusikuse fotod; kokku 3000 tk

2. Peipsimaa Reisipaun – valdkondlikud/teemapõhised trükised vene ja inglise keeles;

3. veebi visitpeipsi.com tõlkimine vene, inglise, soome ja läti keelde;

4. Läti sihtturg: Peipsimaa telesaadete sari, kokku 4 saadet eetris on olnud 2 saadet; vaata lühiklippe saadetest siin: http://www.youtube.com/user/PeipsimaaTurism; on-line reklaam kalandusteemalises portaalis, adwords reklaam, pressireis)

5. Vene sihtturg – Peterburi ja Pihkva suunal (Reisikorraldajatele esitlus Peterburis, teleklipid saates Bolshoi Mir, raadioreklaam Pihkvas, pressireis, on-line adwords reklaam veebis, reklaami ostmine ajakirjas)

6. Soome sihtturg – pressireis, adwords reklaam veebis

ÜleEesti Peipsi

4 385

Aeg: juuni – september 2012

ÜleEesti Peipsi projekt tutvustas Peipsimaad kui ühtset reisisihti erinevatel turundusüritustel: Kärdla kohvikute päeval 04.08.2012, Tallinn kutsub külla – 10.-11.08.2012 (üritus toimub Tallinnas Raekoja platsil) ja Kallaste kala- ja sibulaadal 25.08.2012. Samuti jagati Peipsimaad tutvustavaid infokandjaid, et meelitada erinevaid sihtrühmi Peipsimaad kui ühtset teviklikku reisisihti külastama. Läbi erinevate ürituste paraneb Peipsimaa tuntus reisisihina ning Peipsimaad külastab ja tarbib ka kohalikke teenuseid (kohalikku toitu) enam külalisi.

Tegevused

1.Lõpptarbijale suunatud üritustel Peipsimaa tutvustamine 2012 suvehooajal siseturul: Kärdlas kohvikute päev 04.08., Ava lava, Tallinn 10.-11.08. ja Kallaste kala- ja sibulalaat 25.08.

2. Peipsimaa maineraamatu väljaandmine – trükkimine ja kujundus eesti keeles 2000 tk

Tegevustoetus: Peipsimaa kogukondade kaasamine ja koostöö

14 265

Aeg: 01.11.2012-30.10.2013

Projektiga taotletakse TEGEVUSTOETUST erinevate pehmete tegevuste elluviimiseks: koostöö tugevdamine kogukondades ning erinevate kohalike elanike sihtgruppide kaasamine; samuti ettevõtlikkuse ja aktiivsuse tõstmine (turismi)ettevõtjate seas; potentsiaalselt uute ettevõtete loomisele kaasa aitamine turismisektoris.

 

Üldisem ja laiem eesmärk on koostöö tugevdamine kogukondade vahel ja aktiveerida ettevõtlikkust Peipsimaa elanike seas. Projekti tulemusel on täienenud 2013. aasta lõpuks Peipimaad tutvustavate giidide arv, olemas on ühtne Peipsimaa giidide andmebaas veebis www.visitpeipsi.com

kogukonnad teevad rohkem omavahelist koostööd ning Peipsimaa (turismi)ettevõtjad on valmis looma rohkem ühiseid pakette: tunnetatakse, et teised turismiettevõtjad ei ole konkurendid, vaid olulised partnerid;

Turismiettevõtjatega õppereiside ja ümarlaudade läbiviimisel tiheneb ka edaspidine koostöö ja toimub nn võrgustumine.  Peipsimaa kui turismisihi tuntuse kasvuga kaasneb nii sise- kui ka välisturistide arvu suurenemine.- Samuti loob turismi kasv eelduse erinevate tugistruktuuride loodud on kohaliku toidu võrgustik(ud) ning kasvanud on teadlikkus kohaliku toidu väärindamisest ja seda pakutakse piirkonna toitlustusasutuses rohkem kui täna.

Tegevused:

1.     Projektijuhi tegevustoetus nov2012-okt 2013

2.      Peipsimaa giidide koolitus 2013 veebruar-märts

3.     kohaliku toidu teemaline koolitus ja õppepäevad märts – aprill 2013

4.     2 õppereisi Peipsimaal ettevõtjatele ja arendajatele kevad ja sügis 2013

5.     Õppereis Romantilisele Rannateele ettevõtjatele ja arendajatele juulis 2013

Peipsimaa tooted Lõunakeskuse Taluturule

6 280

Aeg: 2013 märts-oktoober

Eesmärgid: 1.tõsta Peipsimaa mikro- ja väike-ettevõtete majanduslikku elujõulisust ja konkurentsivõimet. 2.Ühisturunduse ja kohaliku toidu baasil võrgustike loomine Peipsimaal

3. Kohaliku ressursi – toidu väärtustamine ja väärindamine 4. Peipsimaa kohaliku toidu ja köögi propageerimine.

Peipsimaa mikro-ja väikeettevõtjatele luuakse oluline väljund aastaringselt oma tooteid müüa ja pakkuda Lõunakeskuse Taluturul. Koolitused ja õppepäevad aitavad mikro- ja väikeettevõtjatel tegeleda tootaarenduse, disaini ja pakendamise küsimustega, mille tulemusel peaks perspektiivis oma tooteid olema võimalik müüa suuremas mahus ja jätkusuutlikult, kusjuures turul ollakse selgelt eristunud ja positsioneeritud – Peipsimaa toode. Peipsimaa toidu tutvustamine ja propageerimine laiemalt – degustatsioonid ja infovahetus, tõstab teadlikkust Peipsimaa kohalikust toidust ning seeläbi kasvab ka kohalike toodete tarbimine laiemas sihtgrupis.

Tegevused:

1.Külmleti soetamine Lõunakeskuse Taluturule

2. Külmleti lisatarvikud – puidust karkass jms soetamine

3. Kohaliku toidu väärindamise koolitused, sh tootearendus, turundus, pakendamine 2013

Peipsimaa turundusstrategia 2020 koostamine

8200

Projekt menetlemisel.

Seoses EL uue eelarveperioodiga on valaik turundus- ja tegevuskava 2014-2020. Selle proejekti raames koostatakse Peipsimaa turundusstrateegia aastani 2020; korraldatakse Peipsimaa Arengufoorum 2013 Mäetaguse mõisas (esimene toimus 2012 19.09. Jõgevamaal Mustvees) ning korraldatakse FAM ETFL-i reisikorraldajatele.

Muu Ühisturundus 2012

1 800

1.Peipsimaa CVI loomine (looja Emajõe disain, Michael Walsh)

2. Peipsimaa järjehoidjakalendrid 2012, 10 000 tk (kujundus emajõe disain)

3. Peipsimaa ühisstend (kujundus ja teostus) Avinurme puiduait; Peipsimaa kaart roll-up, põlled jms Peipsimaa ühisstendil tutvustamiseks

4. Osalemine Tourest 2012 messil, Maamessil 2012

KOKKU Peipsimaa projektid 2012-2013

139 400

 

 

www.visitpeipsi.com
Facebook: Peipsimaa ja Peipsimaa Turism
Youtube: http://www.youtube.com/user/PeipsimaaTurism

 

 

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

Noorte väikeprojektide esitamise tähtajad 2021. a:

 • 5. veebruar
 • 5. aprill
 • 4. juuni

Rohkem infot:   

 https://tartumaanoored.ee/noortefond/                                         

 

 • Tegevuskalender

  << Apr 2021 >>
  ETKNRLP
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2