NG kollaste akende koostööprojekti tulevikupäev

2. novembril toimus Tartumaa Arendusseltsi eestvedamisel laiemale huviliste ringile suunatud rahvusvahelise koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega” tulevikupäev.

 

Tulevikupäeval anti ülevaade kollaste akende rahvusvahelisest projektist Eestis (Kristiina Tammets), Soomes (Marjo Tolvanen) ja Põhja-Iirimaal (Nigel Mcfadden).

Tartu Euroopa kultuuripealinnast 2024 käisid rääkimas Erni Kask ja Kalle Paas – "Mida see tegelikult tähendab meie regiooni jaoks ja milliseid uusi tuuli toob kollaste akende projektile".

Projekti koostööst National Geographicuga teemal "Mida tähendab koostöö globaalse brändiga" rääkis Erkki Peetsalu.

Ülevaade anti ka Lõuna-Eesti turismiklastri arengust (Kaia Lehtsaar) ja Euroopa lennujaamade võrgustiku koostööprojektist “One belt, one road” (Kristiina Tammets).

 

Sündmuse eesmärgiks oli Lõuna-Eesti identiteeti ja koostööd tugevdava rahvusvahelise projekti tutvustamine ning piirkonda arendavate koostöövõimaluste loomine.

   Send article as PDF   

13. novembril innovatsioonikoolitus tootearendusest ja ärimudelitest

13. novembril toimub Tartumaa Arendusseltsi (TAS) koolitusprogrammi „Innovatsiooni otsingul“ järgmine moodul. Palume oma osalemisest märku anda 5. novembriks SIIN. Koolituse päevakava on allalaetav SIIT.

Seekord on koolituspäeva teemaks “Tootearendus, ärimudelid, disainmõtlemine, klientide ja partnerite kaasamine“. Koolitajaks on Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse STARTER Pärnumaa programmijuht Taavi Tamm, kellel on varuks nii teooriat kui ka praktilisi ülesandeid. Päeva juhib koolitusprogrammi juhtivkoolitaja Harald Lepisk. Külalisesinejateks on seekord Raul Oreškin (Voronja galerii asutaja ja alles siis Tartu Uue Teatri juht) ja Mathis Bogens (AHHAA keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht).

Koolituspäev annab ülevaate, millised on peamised tulevikusuundumused tootearenduses, mis on ärimudeli valiku olulisus, mis on disainmõtlemine toodete ja teenuste arendamisel ning kuidas pöörata tähelepanu kasutaja mugavuse tähtsusele jne. Osalejad saavad tootearenduseks tuge ja ideid mentoritelt.

 

Rohkem infot:

Ederi Ojasoo
*******************
Tartumaa Arendusselts
Vaksali 17A, Tartu 50410, Estonia
Mob. +372 56636264
ederi@tas.ee

   Send article as PDF   

TAS-i 2018.a teine taotlusvoor on lõppenud

Sügisene taotlusvoor oli avatud 27.08-10.09 ja taotlusi sai esitada kõigile kuuele TAS-i toetusmeetmele.

Taotlusvooru laekus kokku 45 tähtaegselt esitatud projektitaotlust.

 

Meetmete osas esitati taotlusi:

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine – 12 taotlust, kogusummas 373 315 €

1.2. Turismiettevõtluse arendamine – 12 taotlust, kogusummas 401 768 €

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine – 12 taotlust, kogusummas 293 889 €

2.2. Noorte aktiviseerimine – 4 taotlust, kogusummas 41 499 €

3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine – 3 taotlust, kogusummas 51 351 €

3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine – 2 taotlus, kogusummas 45 485 €

 

Laekunud projektitaotlustele teeb TAS tehnilise kontrolli ja esmase menetluse, misjärel lähevad nõuetekohaselt esitatud projektid hindamisele ja paremusjärjestus koos eelarvega kinnitamisele. TAS-i poolseks projektide menetluseks oleme kavandanud kuni kaks kuud.

Kohalik tegevusgrupp kontrollib toetuse taotleja, projektitaotluse ja toetatava tegevuse vastavust strateegias ja rakenduskavas ning strateegia meetmes esitatud nõuetele. Kui koos projektitaotlusega ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente või kui esitatud dokumendis puuduvad projektitaotluse hindamiseks vajalikud andmed, nõuab kohalik tegevusgrupp enne hindamist projektitoetuse taotlejalt vajalike andmete ja dokumentide esitamist antud tähtaja jooksul.

PRIA saadab taotlejatele projektitoetuse taotluse kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse 60 tööpäeva (vajaduse korral kuni 90 tööpäeva) jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIA-le hindamise tulemused.

Kavandatavate projektide elluviimise juures tuleb arvestada, et toetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIA e-teenuse keskkonnas kinnitamise päevale järgneval päeval.

   Send article as PDF   

Ühisprojekti „Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored“ avaseminari mõttetalgud

29. oktoobril toimub noorteprojekti seminar, kus üheskoos õpilasesinduste-, noortevolikogude-, noortekeskuste- ja õpilasfirmade esindajatega, koolide huvijuhtidega, noorsootöötajatega ning muidugi noorte enestega ja paljude teiste organisatsioonide esindajatega töötatakse välja noortefondi teemade fookus, meetme tingimused ning hindamiskriteeriumid jms.

2018. a suvel sai PRIAst heakskiidu Tartumaa Arendusseltsi poolt esitatud LEADER-meetme ühisprojekt „Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored“. Seniselt TASi liikmetasude rahastuselt minnakse üle LEADER-meetme projektitoetusele. Projekt on omalaadne ka selles osas, et tegemist on ühe esimese LEADER-meetme katusprojektiga, mille finantsvahendid suunatakse läbi spetsiaalsete taotlusvoorude noorte poolt algatatud projektitaotluste elluviimisele.

Ühisprojektis osalevad lisaks Tartumaa Arendusseltsile partneritena Tartumaa Noortekogu, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus.

Tule osalema, kui tunned, et soovid ka enda poolt kaasa rääkida TASi noorsootöö valdkonnas.

Avaseminari programm

Ettekanded:

Noortefondi ajalugu ja TASi strateegia (Kristiina Tammets, TAS)

Noortefond "Noortelt noortele" (Martin Tikk, Tartumaa Noortekogu)

"Kuhu noored on liikumas ja kuidas see mõjutab maailma" (Harald Lepisk, Victory Trainings OÜ)

 

Projekti lühitutvustus

   Send article as PDF   

Rahvusvaheline koostööprojekt “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega” on saanud hoo tiibadesse

Tartumaa Arendusseltsi juhtimisel on käivitunud ülieduka Lõuna-Eesti identiteeti ja koostööd tugevdava projekti „Elu kahe maailma piiril” rahvusvaheline laienemine. Koostöös LEADER-tegevusgruppidega Lõuna-Eestist, Põhja-Iirimaalt, Lätist ja Soomest viiakse ellu kolmeaastast koostööprojekti, et senisest veelgi rohkem tugevdada National Geographicu kollaste akende abil maapiirkondade kogukondi ja elavdada maaturismi.

31. oktoober – 2. november toimub Eestis projekti esimene juhtkomitee koosolek. Mitmepäevase kokkusaamise raames toimuvad ka õppereisid Võrumaal, Tartumaal ja Valgamaal. Nende raames tutvustatakse välispartneritele käesolevale projektile eelnenud eestisisese Lõuna-Eesti koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“ ellu viidud tegevusi ja selle raames püstitatud kollaseid aknaid ning tänu sellele tekkinud/edasi arendatud võrgustikke.

Lisaks projekti juhtkomitee kokkusaamisele on 2. novembril toimumas ka rahvusvahelise koostööprojekti laiemale huviliste ringile suunatud koosolek, kus välispartnerid tutvustavad oma kavandatavaid arendustegevusi antud projekti raames ja arutatakse ühiselt koostöö edendamise üle.

   Send article as PDF   

Oktoobris toimub Euroopa LEADER-ühenduse koostöövõrgustike esindajate reis Hiina

Hiina on rõhutanud maapiirkondade elavdamisstrateegia tähtsust kohaliku põllumajanduse uuendamiseks, maapiirkondade arengu ja põllumajandustootjate edendamiseks. Sellest tulenevalt on tekkinud soov ning huvi teha koostööd Euroopa Liidu organisatsioonidega, et vahetada maaelu arendamise kogemusi. Koostöövõimaluste arendamise eesmärgil on Euroopa LEADER-koostöövõrgustike esindajad 13.-21. oktoobril visiidil Hiinas. Tartumaa Arendusseltsi esindab tegevjuht Kristiina Tammets ja juhatuse esimees Priit Lomp.

LEADER-koostöövõrgustike esindajate külastuse eesmärgiks on ette valmistada tegevusplaan, mis aitab kaasa LEADER pilootprojektide käivitamisele Hiinas, et avada Euroopa Liidu LEADER-tegevusgruppide koostöövõimalused.

LEADER-koostöövõrgustike töögrupi esindajate visiit sisaldab:

 • kohtumist Shanghai Arengu-uuringute Instituudiga (Shanghai Prospect Development Institute);
 • kokkusaamist Chongmingi linnaosa valitsusega, kohalike maaelu arenguga tegelevate organisatsioonide külastust ning piirkonna külade visiite;
 • Jiangxi Põllumajandusülikooli (Jiangxi Agricultural University) uue Maaelu Arendamise Uurimisinstituudi (Rural Development Research Institute) külastust;
 • kohtumist Anyuan maavalitsuse esindajatega, maaelu arengukeskuste külastust kohalikes külades;
 • Xingguo maavalitsuse külastust, Põllumajandustoodete Kasvatamise Baasi (Cultivation Agricultural Products Base), Innovatsiooni ja Arengu Instituudi (Institute of Innovation and Development) ning Xingguo maaelu arengukeskuste külastust kohalikes külades.

Koostöö Hiinaga on äratanud huvi ka Euroopa Liidu Komisjonis. Novembris 2018 võõrustab komisjoni asepresidendi Jyrki Katainen´i kabinet Hiina Välissuhete Ekspertide Riikliku Administratsiooni (State Administration of Foreign Experts Affairs – SAFEA) teadus ja tehnoloogia aseministri visiiti.

Joonis. LEADER-koostöövõrgustike töögruppide esindajate visiidi orienteeruv külastusplaan.

 

 

   Send article as PDF   

Käivitunud on Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud ühisprojekt Moldovaga

Tartumaa Arendusselts koostöös Pärnu Lahe Koostöökoguga ning IDIS Viitoruliga (IDIS on Moldova valitsusväliste organisatsioonide mõttekoda) on edukalt käivitanud Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud ühisprojekti Moldovaga "The development of rural areas in Moldova using the approach of LEADER/CLLD", et jagada Tartumaa Arendusseltsi kogemusi LEADER programmi elluviimisel. Projekti tegevused põhinevad Eesti ja Moldova arengukoostööriikide strateegiale ja Moldova põllumajanduse ja maaelu arengu strateegiale 2014-2020 (tegevuskava pilootprojektid ja kohalike tegevusgruppide loomine). Projekti peamiseks fookuseks on Moldova erinevate maapiirkondade kohalike arengustraeegiate toetamine läbi väikesemõõtmelise toetusprogrammi.

13. septembril toimus Chisinaus projekti avaseminar “The development of rural areas in Moldova using the approach of LEADER/CLLD". Seminari päevakava sisaldas Cula ja Lunca Nistrului piirkondade kohalike arengustraeegiate ja sealsete tegevusgruppide tutvustust.  Pärnu Lahe Koostöökogu esindaja Kadri Tillemann tegi ülevaadet ühisprojektist ja selle raames kavandatud tegevustest. Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets tutvustas LEADER-tüüpi projektide valikuprotsesse ja põhimõtteid ning LEADER programmi elluviimisega seotud kogemusi. Teoreetilisele osale järgnes praktilise töö käigus potentsiaalsete tegevusgruppide ideede kaardistamine ja juhtumuuringute analüüs.

Seminari ettekanded:

Project overview “The development of rural areas in Moldova using the approach of LEADER/CLLD”, Kadri Tillemann, Pärnu Lahe Koostöökogu esindaja

Opening seminar of the project “The development of rural areas in Moldova using the approach of LEADER/CLLD” Kristiina Tammets,Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht

Projekti avaseminar oli väga tulemuslik. Kohalike tegevusgruppide esindajad olid väga aktiivsed ning motiveeritud ellu viima oma piirkondlikke arengukavasid. Peeti aktiivseid arutelusid maapiirkondade väljakutsete ning regionaalarengu võimaluste üle. Pakuti välja hulga ideid, mille elluviimine väikesemõõtmelise toetusprogrammi kaudu on igati võimalik.

Kohtumise tulemusel veenduti, et nii rahvusvaheline koostöö kui ka koostöö Moldova LEADER-tegevusgruppide vahel on oluline ja vajalik.

 

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

Taotlusvoor on avatud 15.-30. jaanuar 2020

    Taotlusi saab esitada meetmetesse:
 • 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine
 • 1.2. Turismiettevõtluse arendamine  
 • 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
 • 2.2. Noorte aktiviseerimine

NB! Taotlus tuleb esitada kahes keskkonnas: 

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond     

Noorte väikeprojektide uued taotlusvoorud avanevad 2020.

 

 

                                                                          

 

 • Tegevuskalender

  << Nov 2019 >>
  ETKNRLP
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 1
 • mWeb