TASi piirkonna omavalitsuste prioriteedid ja vajadused

Valminud on Tartumaa Arendusseltsi piirkonna omavalitsuste prioriteetide ja vajaduste kaardistus.

Sisendit antud kaardistuse jaoks koguti nii märtsikuus toimunud kohtumistel piirkonna omavalitsusjuhtide ja arendustöötajatega kui ka sellele järgnenud infoseminaridel, kus põhifookus oli TASi strateegia ja taotlusvoorude tingimuste tutvustamisel.

Valdade külastused toimusid kõigis TASi piirkonna omavalitsustes (Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Tartu ja Peipsiääre vallas ning Tartu linnas), kus kokku osales kohtumistel ning infoseminaridel ligikaudu 100 inimest.

Kaardistuse tulemused leiad siit (pdf, excel).

Lisainfo: Kristiina Tammets, kristiina@tas.ee, 5340 9873

 

   Send article as PDF   

Liikmete üldkoosolek ja klubiõhtu 25. aprillil Võnnu Kultuurimajas

Kutsume Tartumaa Arendusseltsi liikmeid üldkoosolekule, mis toimub kolmapäeval, 25. aprillil kell 16:00-17:30 Võnnu Kultuurimajas ja seejärel kell 17:30 algavale klubiõhtule.
 

Päevakorras:
 
1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest 
2. TASi 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne (EELNÕU)
3. TASi revisjonikomisjoni valimine (EELNÕU)
4. TASi muudetud põhikirja kinnitamine (vt põhikirja muudatusi) (EELNÕU)
5. 2018.a rakenduskava muutmine (muudetud meetmelehed; meetmelehed koos muudatustega) (EELNÕU)
6. TASi rahvusvahelise koostööprojekti "Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic'u  kollaste akendega" kinnitamine (EELNÕU)
7. LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027 (info CLLD multifondide lähenemise kohta ja powerpoint esitlus)
8. Info
 
Peale üldkoosolekut algusega kell 17.30 toimub Võnnu Kultuurimajas TASi teine liikmete klubiõhtu. Programmi leiate siit!
 
Palume registreeruda üldkoosolekule ja klubiõhtule siit.
 
Peatse kohtumiseni!
TASi meeskond
 
 
   Send article as PDF   

CLLD multifondide lähenemine uuel programmperioodil

CLLD ehk Community Led Local Development (Kogukonna Juhitud Kohalik Areng) on 26 aastat vana LEADER meetodi uuendus. Põhiline erinevus on seotud senisest enam integreeritud lähenemise (valdkondade- ja sektoriteülene lähenemine) ja mitmekülgsema rahastamismudeliga (multifondidel põhinev rahastamine). Kui siiani on toimunud maapiirkondades LEADER lähenemisel põhinev vahendite jagamine projektitoetusena vaid Euroopa Põllumajandusfondi ja Kalandusfondi vahendite toel, siis nüüd on tegevusgruppidele avanenud vahendid ka Euroopa Regionaalarengu- ja Sotsiaalfondist.

Sellisel viisil erinevate fondide rakendamine maapiirkondades loob paremad võimalused tagada arendustegevuse sidusus ja aitab vältida varasemalt piiratud tingimustest tulenenud kitsaskohti, kus teatud valdkonnad ning kohalikud vajadused (näiteks sotsiaalteenused, haridusvaldkond, lairibainternet, alternatiivenergeetika, sidususe loomine linnadega, jt) jäid tähelepanu ja rahastuseta. Tänu mitmekülgsemale rahastamismehhanismile saavad LEADER tegevusgrupid ja kalanduse algatusrühmad kohalike arengustrateegiate kaudu senisest kompleksemalt läheneda maapiirkonna arengu väljakutsetele. Sellel programmperioodil (2014–2020) on kogukonna juhitud kohaliku arengu metoodikat laiendatud ka linnadesse.

Loe lähemalt CLLD multifondide lähenemise kohta siit

Powerpoint esitluse kogukonna juhitud kohalikust arengust Eestis ja Euroopas leiad siit

 

Lisainfo:

Kristiina Tammets

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht, Euroopa LEADER Ühenduse asepresident

Tel: +372 5340 9873, e-mail: kristiina@tas.ee

 

 

 

 

   Send article as PDF   

Tartumaa Arendusselts otsib oma meeskonda KONSULTANT-PROJEKTIJUHTI

Tartumaa Arendusselts (TAS) on piirkonna ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ja omavalitsusi ühendav LEADER tegevusgrupp, mis on loodud maaelu arendamiseks. TASi üheks suuremaks väljundiks on Euroopa Liidu LEADER-programmi elluviimine Tartumaal, samuti piirkondlik ja regionaalne arendustöö.

TAS otsib oma meeskonda KONSULTANT-PROJEKTIJUHTI (asendaja lapsehooldus-puhkuse ajaks), kelle peamisteks tööülesanneteks on: 

 • projektitaotlejate teavitamine ja nõustamine (sh projektide ja taotlemisega seonduvate infopäevade, koolituste, töökoosolekute ja konsultatsioonide korraldamine ning läbiviimine);
 • projektitaotluste menetlemine ja seire korraldamine;
 • hindamiskomisjoni töö korraldamine;
 • töö dokumentatsiooniga ja arhiveerimine;
 • TASi arendusprojektide (sh rahvusvaheliste) kirjutamine, elluviimine ja juhtimine, sh koostöövõrgustike tugevdamine ja arendamine;
 • arendusprojektidega seonduva dokumentatsiooni korrashoid ja arhiveerimine;
 • projektidega seotud aruandlus ja teavitamine;
 • erinevate koolituspäevade, õppereiside, seminaride ja ümarlaudade organiseerimine ja läbiviimine;
 • TASi strateegia rakendamine.

Edukas kandidaat:

 • on kõrgharidusega;
 • on loova mõtlemise ja aktiivse algatusvõimega;
 • on korrektne ja pöörab tähelepanu detailidele, samas suudab seostada erinevaid ideid ja näha tervikut;                                                                                                                                        
 • on süsteemne ja talle meeldib töö dokumentidega;
 • on väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega;
 • on proaktiivne ja hea analüüsioskusega ning võimeline leidma iseseisvalt lahendusi;
 • on hea suhtleja ja hindab meeskonnatööd;
 • oskab hästi inglise keelt ja omab head eesti keele kirjaoskust;
 • soovib anda oma panuse Tartumaa arendamisse.

Kasuks tulevad:

 • kogemused projektide (sh rahvusvaheliste) kirjutamisel ja juhtimisel;
 • kogemused konsultatsioonitöös;
 • teadmised raamatupidamises ja dokumendihalduses;
 • teadmised kohaliku ja regionaalarengu valdkonnas.

Pakutakse:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi (koolitused, rahvusvaheline koostöö,
  arendustegevus);
 • brutopalka 1285 eurot/kuus.

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: juuni 2018

Motivatsioonikirja koos CV-ga palume saata märgusõnaga „konsultant-projektijuht” hiljemalt 2. maiks 2018 e-posti aadressile: triin@tas.ee

LisainfoTriin Lääne, tel 5302 9203

 

   Send article as PDF   

TAS-i kevadine taotlusvoor on lõppenud

Taotlusvoor oli avatud 26.03-10.04 ja taotlusi sai esitada kõigile kuuele TAS-i toetusmeetmele.

Taotlusvooru laekus kokku 54 tähtaegselt esitatud projektitaotlust.

Meetmete osas esitati taotlusi:
1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine – 13 taotlust, kogusummas 315 741 €
1.2. Turismiettevõtluse arendamine – 16 taotlust, kogusummas 605 545 €
2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine – 15 taotlust, kogusummas 406 705 €
2.2. Noorte aktiviseerimine – 6 taotlust, kogusummas 53 407 €
3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine – 3 taotlust, kogusummas 116 796 €
3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine – 1 taotlus, summas 25 000 €

Laekunud projektitaotlustele teeb TAS tehnilise kontrolli ja esmase menetluse, misjärel lähevad nõuetekohaselt esitatud projektid hindamisele ja paremusjärjestus koos eelarvega kinnitamisele. TAS-i poolseks projektide menetluseks oleme kavandanud kuni kaks kuud.

Kohalik tegevusgrupp kontrollib toetuse taotleja, projektitaotluse ja toetatava tegevuse vastavust strateegias ja rakenduskavas ning strateegia meetmes esitatud nõuetele. Kui koos projektitaotlusega ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente või kui esitatud dokumendis puuduvad projektitaotluse hindamiseks vajalikud andmed, nõuab kohalik tegevusgrupp enne hindamist projektitoetuse taotlejalt vajalike andmete ja dokumentide esitamist antud tähtaja jooksul.

PRIA saadab taotlejatele projektitoetuse taotluse kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse 60 tööpäeva (vajaduse korral kuni 90 tööpäeva) jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIA-le hindamise tulemused.

Kavandatavate projektide elluviimise juures tuleb arvestada, et toetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIA e-teenuse keskkonnas kinnitamise päevale järgneval päeval. 

 
 
   Send article as PDF   

Esimene liikmete klubiõhtu toimus Jääaja Keskuses

Tartumaa Arendusseltsi liikmete üldkoosolekul käidi välja mõte hakata korraldama liikmete võrgustumiseks ja kogemuste vahetamiseks liikmete klubiõhtuid.

Esimene liikmete klubiõhtu toimus 28. märtsi õhtupoolikul Tartu vallas Jääaja Keskuses.
Liikmeskonnast ja käimasolevatest tegevustest tegi ülevaate TAS-i tegevjuht Kristiina Tammets ning liikmeid oli tervitamas ka PRIA Leader toetuste büroo juhataja Raimo Ronimois.

Kokkusaamise eesmärk oli tutvuda Tartu vallas toimuvate arengute ja projektidega, millest andis ülevaate Tartu vallavanem Jarno Laur.

Ettevõtlusest ja spetsiifiliselt lairiba arengutest rääkis TAS-i liige OÜ Sonictest juhataja Imre Kuus.

  

SA Saadjärve poolt said klubiõhtul osalenud paarkümmend inimest osa ringkäigust Jääaja Keskuses ja ülevaate elluviidud Leader projektidest ning piirkonnas tegutsevate turismiettevõtjate koostööst. 

Järgmine Tartumaa Arendusseltsi liikmete klubiõhtu toimub 25. aprillil Võnnu Kultuurimajas koos üldkoosolekuga, millele järgneb tutvumine Kastre valla ja seal tegutsevate liikmete tegemistega.

 
 
   Send article as PDF   

Pühapäevased jalgrattamatkajad tutvuvad maaelu arengutega Tartumaal

Sel aastal viivad rattamatkad Tartumaal 12 põnevasse sihtkohta, mis saanud tuge Tartumaa Arendusseltsilt Maaelu Arengukava LEADER-meetmest. Matkasarja teemaks on "Märka ja avasta LEADER-it" ning eesmärgiks tutvuda eripalgelise maaelu arengutega.

Sihtkohtade loetellu mahub mittetulundusühingute poolt arendatud spordirajatisi ja matkaradu, üks kosmosepark, maaelu õppeklass koos loomadega, üks armas koht aiahuvilistele jne. Tutvuda saab ka hobutalli, jõepäästjate ja jahtklubi tegemistega, lisaks külastatakse kahte juba varasemalt populaarset sihtkohta – Uhti Avatud Ateljeed ja Eesti Lennundusmuuseumi. Matkaradadele jääb ka mitu tartlastele tuttavat “kollast akent”, mis on rajatud Tartumaa Arendusseltsi koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril” raames.
Tartumaa Arendusselts on LEADER-meetme rakendaja Tartumaal ning koos PRIA-ga on mõlemad rattamatka hooaja ettevalmistusele palju hoogu andnud.

Matkasarja peamine toetaja on Tartu linnavalitsus. Linlased peavad üha enam lugu tervislikest eluviisidest ja rattasõitjaid lisandub linnapilti iga aastaga juurde. Aktiivsetele tartlastele meeldib rattasõit, liikuda vabas looduses, avastada oma kodukanti ning kõigest sellest ka rõõmu tunda. Eelmisel aastal registreeriti sarjas 854 osalust ja matkajad sõitsid koos läbi üle 32 tuhande kilomeetri. Uuel hooajal loodame matkajate arvu jätkuvat tõusu, kuna huvi koos pere ja sõpradega sportlikult vaba aega veeta üha kasvab.

Esimene matkapunkt on avatud 22. aprillil Ilmatsalu lähedal asuvas Aiasõber OÜ-s.

Kontrollpunkti jõudmiseks on vaja koostada marsruut ning valida välja sobivad jalgrattateed. Järgmised matkad toimuvad igal teisel pühapäeval ja üldiselt ei jää need Tartust kaugemale kui 20 kilomeetrit.
Pühapäevase rattamatka õnnestumiseks peab osaleja tegema oma päeva põnevaks. Matkajad alustavad liikumist oma kodust enda poolt valitud kellaajal ning sõidavad ratastega matka kontrollpunkti enda poolt valitud marsruudil. Tempoks on vaja valida mugav ja ohutu liikumiskiirus.

Kontrollpunktid on avatud ajavahemikus 11.00-14.00. Matkast osavõtjad registreeritakse ning hooaja lõpus loositakse osalejate vahel auhindasid. Loosirattasse pääsevad aga ainult need, kes külastavad vähemalt pooli kalendris olevatest sihtkohtadest.
Kõik matkajad vastutavad liikluseeskirjade täitmise ja oma turvalisuse eest ise.
Tartu Rattamatkade poolt korraldatavad matkad on kõigile tasuta.

Lisainformatsioon: https://www.facebook.com/tarturattamatkad ja http://kultuuriaken.tartu.ee/  

Rattamatkade sarja kuulutus >>


2018 AASTA MATKASARJA "Märka ja avasta LEADER-it" KALENDER

22.04.2018          OÜ Aiasõber Tüki külas

06.05.2018          Lähte spordirajad

20.05.2018          Tartu Observatooriumi Kosmose teemapark Tõraveres, kollane aken

03.06.2018          MTÜ Metsaelu väliõppeklass Haava külas

17.06.2018          Uhti Avatud Ateljee Reolas

01.07.2018          Kurepalu vabaajapark ja laululava

15.07.2018          Luunja vabatahtkik jõepääste, Luunja sadam ja kollane aken

29.07.2018          Rahinge ekstreempark, külaplats ja supluskoht

12.08.2018          Melliste spordiväljaku välijõusaal ja Melliste loodus- ja liikumisrada

26.08.2018          Saadjärve kollane aken / Saadjärve Kalevi jahtklubi

02.09.2018          Vara staadioni välijõusaal

15.09.2018          Eesti Lennundusmuuseum

 
 
 
   Send article as PDF   

Leader meetme infopäevad tõid Tartumaal kokku üle saja osaleja

5.-27. märtsini korraldas Tartumaa Arendusselts haldusreformijärgselt piirkonna uutes omavalitsustes infopäevad 2018 aasta taotlusvoorude ja taotlemistingimuste tutvustamiseks.

Kaheksas omavalitsuses toimunud infopäevadel osales kokku üle saja inimese, mis näitab, et huvi Leader meetme toetusvõimaluste kohta on jätkuvalt suur. Kõige rohkem osales mittetulundussektori esindajaid, kuid samavõrd aktiivselt oli osalejaid ka ettevõtjate ja omavalitsustöötajate poolelt.

Infopäevadega soovisime koos omavalitsuste uute juhtkondadega kaardistada ja arutleda laiemalt piirkonna arenguvajaduste üle, jagada infot TAS-i strateegia ja toetusmeetmete kohta, tutvustada Tartumaa Arendusseltsi enda arendustegevusi ning nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.

Infopäevade ettekandega saab tutvuda siin >>


Tartumaa Arendusseltsi Leader toetuse abikõlbuliku tegevuspiirkonna moodustavad: Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Elva valla endiste Konguta ja Puhja valdade territooriumid, Peipsiääre valla endiste Alatskivi, Vara, Peipsiääre valdade ja Kallaste linna territooriumid, Räpina valla endise Meeksi valla territoorium, Tartu valla endiste Laeva, Tartu ja Piirissaare valdade territooriumid ja Tartu linna endise Tähtvere valla territoorium.

TAS-i piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele.

Taotlusi saavad esitada mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused ning maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluv piirkonnas tegutsev muuseum.

Erinevate meetmete kaudu toetame väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke.


Taotlemise info >>

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

Taotlusvoor on avatud 15.-30. jaanuar 2020

    Taotlusi saab esitada meetmetesse:
 • 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine
 • 1.2. Turismiettevõtluse arendamine  
 • 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
 • 2.2. Noorte aktiviseerimine

NB! Taotlus tuleb esitada kahes keskkonnas: 

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond     

Noorte väikeprojektide uued taotlusvoorud avanevad 2020.

 

 

                                                                          

 

 • Tegevuskalender

  << Nov 2019 >>
  ETKNRLP
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 1
 • mWeb